കെ.എസ്.ടി.എ സംസ്ഥാന മഹിളാ കൺവെൻഷൻ


കെ.എസ്.ടി.എ സംസ്ഥാന മഹിളാ കൺവെൻഷൻ 2021 ജൂൺ 29 (ചൊവ്വ) ന് 3 PM ന് ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചേരും. സ: കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ ഉത്ഘാടനം

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter