2018 മാര്‍ച്ച് 27 ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ ധര്‍ണ്ണ


പി.എഫ്.ആര്‍.ഡി.എ നിയമം പിന്‍വലിക്കുക, കരാര്‍ കാഷ്വല്‍ നിയമനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക