2016 ജൂലൈ 23 ന് ഡി.ഡി ഓഫീസ് മാര്‍ച്ച്


മാര്‍ച്ച് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സ്റ്റേഡിയം കോര്‍ണ്ണറില്‍ നിന്ന് ആരംഭിക്കും DD march (7)