2016 ജൂലൈ 21 ന് സ്പെഷലിസ്റ്റ്, റിട്രെ‍ഞ്ചഡ് അധ്യാപക യോഗം


വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കെ.എസ്.ടി.എ ജില്ലാക്കമ്മറ്റി ഓഫീസില്‍ Notice (8)