കെ .എസ് .ടി .എ .തലശ്ശേരി സൗത്ത് സബ്ജില്ലാ സമ്മേളനം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ .കെ. കെ.പ്രകാശന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു